در جدول، افرادی که آب گرفته اند با رنگ آبی، آبدار با رنگ بنفش و کسانی که هنوز آب نگرفته اند با رنگ سفید نمایش داده شده اند. این جدول در حال حاضر، بصورت آزمایشی است و فقط اطلاعات سر دنگ ها در آن قرار دارد که با تکمیل اطلاعات، جزئیات تمامی آبداران در آن درج خواهد شد. در صورت بروز هر گونه مشکل، اعم از اشتباه در اطلاعات جدول، می توانید از طریق صفحه ثبت شکایت، به مدیر سایت اطلاع دهید. با تشکر
صفحه ثبت شکایت

 

آخرین آب گرفته شدهنام مالکمدت آب داریآب بعدی
 حاج محمد قانعی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:1
 حاج محمد چوپانی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:2
 حاج اصغر اکبریان ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:3
 حاج محمد زندنیا ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:4
 حاج علی عباسی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:5
 حاج احمد عبدالله زاده ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:6
 حاج مهدی تقی زاده ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:7
 حاج حسین علی عباسی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:8
 حاج محمد اکبری ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:9
 حاج علی اکبری ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:10
 حاج محمد تقی زاده ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:11
 حاج محمد رمضانی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:12
 حاج اکبر زینلی با حاج محمد چوپانی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:13
 حاج جواد کامرانی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:14
 حسین باقری با حسن حیدری ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:15
 حسن تقی زاده با علی شیرازی ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:16
 حاج علی روزرخ ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:17
 حاج محمد قشقایی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:18
 حاج اکبر تقی زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:19
 حاج محمد تقی پور ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:20
 حسین علی حسینی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:21
 محمد علیزاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:22
 محمد رمضانی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:23
 حسین حسین زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:24
 احمد اکبری ساعت24
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:24
 حاج علی رضایی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:25
 حاج محمد چوپانی - رضا ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:26
 حاج حسن کمالی مقدم ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:27
 حاج حسین رمضانی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:28
 حاج یدالله اسماعیلی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:29
 حاج حسین علی عباسی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:30
 حاج حسین تقی زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:31
 سید علی هاشمی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:32
 حاج حسین حیدری ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:33
 حاج علی زینلی با محمد چوپانی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:34
 حاج محمد زمانی ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:35
 محمدی ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:36
 حاج علی آتش فراز ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:37
 حاج علی تقی زاده ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:38
 حسین نوذری ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:39
 محمد نوذری ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:40
 سرور طاهر زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:41
 حاج مختار تقی زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:42
 حاج عبدالله رمضانی ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:43
 حاج محمد روزرخ ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:44
 عباس کریمی ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:45
 صدیقه حیدری ساعت6
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:46
 اکبر تقی زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:47
 حاج عیسی حسین زاده ساعت12
0دقیقه
0ثانیه

1397/9/6 9:18:48